Miljöpolicy

SYDVÄST EL AB, skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen.

 


Genom en aktiv ledning, skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och fritid.


Alla typer av verksamhet inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.


Som medlem i Installatörsföretagen kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller. Gällande miljölagstiftningar skall följas, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra kunder.Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområde.

    • Företagets miljöpåverkan, Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transporter och arbetsplatser.

    • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.

    • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationen av eltekniska anläggningar som företaget utför, med för i installationen ingående produkter liksom hur arbetet har utförts.

    •        

Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.